Płoński Klaster Energii Zagwarantowanie niezawodności dostaw energii i jej wysokiej jakości na obszarze działania Płońskiego Klastra Energii poprzez nowe inwestycje w infrastrukturę energetyczną, nowe źródła wytwórcze, infrastrukturę informatyczną, elementy Smart Grid, Internet of Things oraz usługi oparte na inteligentnej sieci Obniżenie cen energii dla odbiorców końcowych wewnątrz Płońskiego Klastra Energii dzięki własnej produkcji energii w różnych postaciach oraz zastosowania inteligentnego zarządzania systemem energetycznym Wsparcie realizacji polityki niskoemisyjnej i energetycznej Państwa Polskiego i Unii Europejskiej poprzez działanie Płońskiego Klastra Energii oraz poprzez inwestycje klastrowe.

Korzyści uczestników klastra

01.

Oszczędzanie

Finalne uzyskanie niższego kosztu energii

02.

Dofinansowanie

Dofinansowania do planowanych inwestycji

03.

Rozwiązanie

Tworzenie rozwiązań dla lokalnych problemów

04.

Rozwój

Udział w aukcjach dedykowanych dla klastrów

Obszary działania

Energetyka odnawialna

W ramach Płońskiego Klastra Energii podejmowane będą działania na rzecz stwarzania dogodnych warunków do rozwoju energetyki rozproszonej, w tym zwłaszcza opartej na źródłach odnawialnych oraz do efektywnego wykorzystania energii w różnych jej postaciach.

Działania te będą integrowały Partnerów Klastra poprzez współpracę z władzami samorządowymi, podmiotami gospodarczymi, mieszkańcami gmin, na terenie których będzie działał PKE oraz ośrodkami naukowo-badawczymi i uczelniami wyższymi.

Gospodarka obiegu zamkniętego

Inicjatywy, które będą podejmowane w tym obszarze działania mają na celu stworzenie sieci współpracy w zakresie zagospodarowania odpadów, w tym w szczególności odpadów komunalnych oraz ich przetwarzania.

Ta sieć współpracy w przyszłości umożliwi efektywne połączenie i wykorzystanie potencjału przedsiębiorstw, ośrodków naukowo-badawczych i akademickich, instytucji otoczenia biznesu, mieszkańców oraz władz samorządowych działających w ramach Płońskiego Klastra Energii.

Budowa sieci współpracy w zakresie zagospodarowania odpadów będzie możliwa m.in. dzięki mocnemu, wieloletniemu zaangażowaniu Koordynatora Klastra – Gminy Miasta Płońsk w przedsięwzięcia służące stworzeniu warunków do rozwoju gospodarki obiegu zamkniętego.

Przedsiębiorczość

Rozwój przedsiębiorczości na terenie działania Płońskiego Klastra Energii będzie się odbywał poprzez wspieranie przedsiębiorców, przede wszystkim Partnerów Klastra, a także poprzez stworzenie trwałych ram współpracy obejmujących prowadzenie prac badawczo-rozwojowych oraz transfer wiedzy, technologii i rozwiązań innowacyjnych do przedsiębiorstw.

Inicjatywy służące rozwojowi przedsiębiorczości będą realizowane przy udziale samorządu terytorialnego, instytucji otoczenia biznesu oraz ośrodków naukowo-badawczych i akademickich.

Badania i rozwój

Obszar badań i rozwoju (B+R) ma służyć integrowaniu działań wspierających działalność badawczo-rozwojową oraz pobudzających innowacyjność na terenie funkcjonowania Płońskiego Klastra Energii. Dodatkowo mają być tworzone warunki dla skutecznej komercjalizacji wyników prac badawczo-rozwojowych.

Cele definiowane w ramach tego obszaru będą osiągane głównie poprzez rozwijanie współpracy podmiotów gospodarczych z uczelniami i jednostkami badawczo-rozwojowymi. Rolą władz samorządowych będzie natomiast stworzenie odpowiednich ram organizacyjnych oraz atmosfery dla tej współpracy.

Edukacja i promocja

Oddzielny obszar tematyczny to prowadzenie działalności edukacyjnej i informacyjnej, która będzie promowała wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, efektywność energetyczną oraz gospodarkę obiegu zamkniętego.

Działalność taka będzie prowadzona wewnątrz Płońskiego Klastra Energii na rzecz poprawy stanu wiedzy mieszkańców oraz lokalnych przedsiębiorców. Podejmowane będą także systematyczne działania w sferze zewnętrznej zmierzające do przekazania zewnętrznym podmiotom i instytucjom informacji o misji, działalności oraz doświadczeniach Płońskiego Klastra Energii.

Internacjonalizacja

Zgodnie z regulacjami zawartymi w Ustawie o OZE, klastry energii są instytucjami działającymi lokalnie. Ważne jest jednak nawiązywanie i rozwijanie partnerstwa międzynarodowego Partnerów Klastra oraz Organów Płońskiego Klastra Energii.

Tak rozumiana internacjonalizacja (umiędzynarodowienie) Płońskiego Klastra Energii ma na celu zapewnienie systematycznego przepływu wiedzy oraz wymiany doświadczeń i dobrych praktyk w zakresie odnawialnych źródeł energii i efektywności energetycznej oraz gospodarki w obiegu zamkniętym.

 

Partnerzy Płońskiego Klastra Energii

Zobacz, z kim współpracujemy!

Gmina
Biogazownia Skarżyn
PGK
TBS Płońsk
Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
Spółdzielnia
ZDiM
PEC

Aktualności

Aktywne projekty

Kontakt

Biuro Klastra

Adres: UL. PRZEMYSŁOWA 2

09-100 PŁOŃSK, 

Tel: 23 662 33 88 wew 22 

Email: fundacjaplonskaenergia@o2.pl

Koordynator klastra

Koordynatorem Płońskiego Klastra Energii jest Fundacja Płońska Energia 

Adres: UL. PRZEMYSŁOWA 2 09-100 PŁOŃSK,

Tel. 23 662 33 88 wew 22 

Email: fundacjaplonskaenergia@o2.pl

NIP: 567-19-19-980

REGON: 384187908

KRS: 0000800473