Fundacja Płońska Energia

Home / Fundacja Płońska Energia

Cele i zasady działania Fundacji

§5

Celami Fundacji są:

 1. Pełnienie roli Koordynatora Płońskiego Klastra Energii zgodnie z wymogami ustawy z dnia 20 lutego 2015 roku o odnawialnych źródłach energii.
 2. Wypełnianie obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa, w tym m. in.: ustawy Prawo energetyczne, ustawy o OZE, Kodeksu cywilnego oraz z postanowień Porozumienia z dnia 13.11.2017 roku pomiędzy Partnerami Klastra.
 3. Wypełnianie obowiązków Koordynatora Klastra, które zostały opisane w Statucie i innych dokumentach wewnętrznych Płońskiego Klastra Energii.
 4. Prowadzenie spraw Płońskiego Klastra Energii, w tym m.in. organizowanie jego struktury instytucjonalnej oraz zapewnienie bilansowania energii produkowanej i wykorzystywanej przez Partnerów na obszarze jego działania.
 5. Reprezentowanie Płońskiego Klastra Energii.

§6

Fundacja realizuje swoje cele  poprzez:

 1. Zorganizowanie i prowadzenie Biura Płońskiego Klastra Energii, w tym prowadzenie bieżących prac administracyjnych i finansowych związanych z działalnością Płońskiego Klastra Energii.
 2. Powołanie Rady Naukowej Płońskiego Klastra Energii oraz techniczna i organizacyjna obsługa jej prac.
 3. Powołanie Komitetu ds. Monitoringu Strategii Płońskiego Klastra Energii oraz techniczna i organizacyjna obsługa jego prac.
 4. Inicjowanie i wspieranie nowatorskich rozwiązań w zakresie energetyki rozproszonej, gospodarki obiegu zamkniętego oraz odnawialnych źródeł energii.
 5. Inicjowanie, realizowanie i wspieranie projektów naukowo-badawczych z zakresu energetyki rozproszonej, klastrów energii oraz gospodarki obiegu zamkniętego na obszarze działania Płońskiego Klastra Energii.
 6. Podejmowanie działań w zakresie pozyskiwania źródeł finansowania na realizację przygotowywanych przez Partnerów projektów inwestycyjnych, badawczo-rozwojowych oraz edukacyjnych zgodnych z celami Płońskiego Klastra Energii,
 7. Podejmowanie działań na rzecz opracowywania i realizacji projektów szkoleniowych i doradczych dla Partnerów Klastra.
 8. Propagowanie działań zmierzających do poprawy efektywności energetycznej, do zwiększenia wykorzystania produkowanej lokalnie energii ze źródeł odnawialnych i do szerszego wykorzystania nowoczesnych technologii w energetyce.
 9. Popularyzowanie idei klastrów energii, gospodarki obiegu zamkniętego oraz energetyki obywatelskiej poprzez działalność edukacyjną, promocyjną i wydawniczą.
 10. Rozwijanie i umacnianie postaw nastawionych na aktywne współdziałanie w rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, zwłaszcza w związku z ideami klastrów energii, gospodarki obiegu zamkniętego oraz energetyki obywatelskiej.

Dane adresowe Fundacji Płońska Energia:

ul. Przemysłowa 2
09-100 Płońsk

Załączniki:

 1. Oferta PKE
 2. 2019.07.25 Statut Fundacji PE (PKE)